Thông tư 03/2014/TT-BXD về quy định diện tích căn hộ

Thông tư 03 của Bộ Xây Dựng về cách tính diện tích căn hộ chung cư

Vừa qua, Bộ xây dựng vừa ban hành thông tư 03/2014/TT-BXD về việc sửa đổi, bổ sung điều 21 của thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01 tháng 09 năm 2010 của Bộ xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 06 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật nhà ở.

Thông tư số 03 của Bộ Xây Dựng có hiệu lực kể từ ngày 04/04/2014 với nội dung chủ yếu quy định thống nhất lại cách tính diện tích căn hộ trong hợp đồng mua bán đồng thời kèm theo bản hợp đồng mẫu mua bán căn hộ chung cư thương mại giữa chủ đầu tư và người mua căn hộ thay thế mẫu hợp đồng mua bán căn hộ chung cư thương mại quy định tại Phụ lục số 16 ban hành kèm theo Thông tư 16/2010/TT-BXD.

Quý khách quan tâm có thể download Thông tư 03/2014/TT-BXD tại đây.